Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden
Algemene Voorwaarden van Electro-acupunctuur RI-set, Praktijk voor electro-acupunctuur en bioresonantie (hierna: Electro-acupunctuur RI-set), gevestigd te Beverwijk. Uitsluitend deze algemene voorwaarden gelden. Afwijkende voorwaarden worden niet geaccepteerd.

Electro-acupunctuur RI-set behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden voor de toekomst te wijzigen. Wijzigingen in de algemene voorwaarden zijn pas van kracht nadat deze duidelijk door Electro-acupunctuur RI-set zijn bekendgemaakt.

Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden ongeldig blijkt te zijn door de toepassing van wet, regelgeving of een definitieve beslissing van een bevoegde rechtbank, zullen alle overige bepalingen van de algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.

Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst gesloten tussen Electro-acupunctuur RI-set en een cliënt.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Electro-acupunctuur RI-set, voor de uitvoering waarvan door Electro-acupunctuur RI-set derden dienen te worden betrokken.

3. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Behandeling
1. De overeenkomst tussen Electro-acupunctuur RI-set en de cliënt wordt aangegaan voor de duur van de behandeling.

2. Electro-acupunctuur RI-set zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren; op Electro-acupunctuur RI-set rust een inspanningsverbintenis. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

3. Cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling, tijdig aan Electro-acupunctuur RI-set worden medegedeeld.

4. Electro-acupunctuur RI-set heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

5. Indien door Electro-acupunctuur RI-set of door Electro-acupunctuur RI-set ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de cliënt of een door de cliënt aangewezen locatie, draagt de cliënt kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

6. Afspraken die niet kunnen worden nagekomen, dienen uiterlijk 24 uur voor de behandeling – weekenddagen niet meegeteld – te worden afgezegd. Bij het niet annuleren of bij annulering binnen 24 uur voor de afspraak behoudt Electro-acupunctuur RI-set zich het recht voor de gereserveerde tijd in rekening te brengen.

Betalingen
1. Betaling dient steeds te geschieden na behandeling via een PIN-transactie, contant of binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Electro-acupunctuur RI-set aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Electro-acupunctuur RI-set is gerechtigd om periodiek te factureren.

2. Indien de cliënt in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de cliënt van rechtswege in verzuim. De cliënt is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de cliënt in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

3. Indien de cliënt in verzuim verkeert, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de cliënt. De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van € 25 exclusief omzetbelasting.

4. Indien Electro-acupunctuur RI-set echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren en de cliënt een zakelijke cliënt is, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de cliënt worden verhaald. De cliënt is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Aansprakelijkheid
1. Electro-acupunctuur RI-set is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Electro-acupunctuur RI-set is uitgegaan van door of namens de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. Electro-acupunctuur RI-set is evenmin aansprakelijk als adviezen niet of onjuist worden opgevolgd.

2. Indien Electro-acupunctuur RI-set aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Electro-acupunctuur RI-set beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

3. Electro-acupunctuur RI-set is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

4. Electro-acupunctuur RI-set is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de kwaliteit en samenstelling van de door haar geadviseerde supplementen en/of medicijnen. De leverancier van deze supplementen, medicijnen, is hiervoor verantwoordelijk. Electro-acupunctuur RI-set zal zover het in haar vermogen ligt meewerken aan de juiste afhandeling van een klacht over de geadviseerde supplementen, medicijnen.

5. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Electro-acupunctuur RI-set.

Privacy
Electro-acupunctuur RI-set zal alle informatie betreffende de cliënt die zij verkrijgt bij de uitvoering van de behandeling vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden ter hand stellen, behoudens voor zover Electro-acupunctuur RI-set daartoe verplicht is of toestemming heeft verkregen.

Vrijwaring
De cliënt vrijwaart Electro-acupunctuur RI-set voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Electro-acupunctuur RI-set toerekenbaar is. Indien Electro-acupunctuur RI-set uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de cliënt gehouden Electro-acupunctuur RI-set zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de cliënt in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Electro-acupunctuur RI-set, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Electro-acupunctuur RI-set en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de cliënt.